Artyści

 


 

 

W 2018 roku wystąpili:

 

 JOSHUA AARON

 

Urodzony w Stanach Zjednoczonych  mesjanistyczny żydowski  piosenkarz i kompozytor nurtu Integrity Music. Mieszka w pobliżu Morza Galilejskiego z żoną i czworgiem dzieci. Jego płyta „You Are Holy” z 2012 r. zdobyła dwie niezależne nagrody Joshua Independent za oryginalne utwory „Hoshiana” i „You Are Holy”. Jego teledyski docierają do międzynarodowej publiczności na całym świecie. Jego album  z 2016 roku zatytułowany „Every Tribe” osiągnął najlepsze oceny w iTunes dla gatunku „world” i na Amazon w trzech kategoriach; muzyka międzynarodowa, uwielbienie i uwielbienie oraz chrześcijańska muzyka współczesna.

ARKA NOEGO

 

Zespół powstał w 1999r., gdy z oka­zji piel­grzymki Ojca Świę­tego Jana Pawła II na zamó­wie­nie TVP1 powstał tele­dysk do pio­senki „Tato”. Utwór stał się wiel­kim prze­bo­jem, a twórcy pro­gramu “Ziarno” zasu­ge­ro­wali nagra­nie kolejnych. Nastąpiło olbrzy­mie zain­te­re­so­wa­nie pio­sen­kami  i tele­dy­skami, które były emi­to­wane co tydzień w pro­gra­mie. Wkrótce powstała pierw­sza płyta „A GU GU”.

Pio­senki z płyty „A GU GU”, tak jak i z  następ­nych płyt, mówią w nie­zwy­kle pro­sty i przy­ja­zny spo­sób o rze­czach naj­waż­niej­szych dla czło­wieka, rodziny, dla „małych i dużych”.

Arkę Noego pro­wa­dzi Robert Frie­drich — gita­rzy­sta, kom­po­zy­tor i autor (KNŻ, 2Tm2,3, daw­niej Acid Drin­kers, Turbo, Luxtorpeda). W zespole gra ośmiu muzyków, którzy towarzyszą kilkunastoosobowej dziecięcej grupie wokalnej. Mło­dzi wyko­nawcy śpie­wają natu­ral­nie i spon­ta­nicz­nie — nie mają spe­cjal­nie szko­lo­nych i usta­wia­nych gło­sów, nie odby­wają regu­lar­nych prób.  Zespół jeź­dzi z kon­cer­tami po całej Pol­sce. Odbył także kilka zagra­nicz­nych tour­née’, w tym do USA. W stycz­niu 2001 wystą­pił w Auli Pawła VI na Waty­ka­nie przed Ojcem Świę­tym Janem Paw­łem II i tysią­cami wier­nych pod­czas wiel­kiego spo­tka­nia dzieci na zakoń­cze­nie Roku Jubi­le­uszo­wego, współ­or­ga­ni­zo­wa­nego przez boloń­ski Insty­tut Antoniano.

Popu­lar­ność pio­se­nek Arki Noego spo­wo­do­wała zain­te­re­so­wa­nie tą muzyką za gra­nicą Pol­ski, powstały więc obco­ję­zyczne wer­sje utwo­rów po nie­miecku, (płyta wydana przez BMG –SONY), hisz­pań­sku, w języku ukra­iń­skim i  szwedz­kim. Ist­nieje także prze­kład na język angiel­ski i przy­go­to­wy­wane jest tłu­ma­cze­nie na cze­ski. Ist­nieją też prze­kłady na język japoń­ski i języki afrykańskie.

LIDIA POSPIESZALSKA

Page 1 of 7 | Next page