Song of song

Aktualności Festiwalu song of songs

 


 

 

W 2018 roku wystąpili:

 

 JOSHUA AARON

 

Urodzony w Stanach Zjednoczonych  mesjanistyczny żydowski  piosenkarz i kompozytor nurtu Integrity Music. Mieszka w pobliżu Morza Galilejskiego z żoną i czworgiem dzieci. Jego płyta „You Are Holy” z 2012 r. zdobyła dwie niezależne nagrody Joshua Independent za oryginalne utwory „Hoshiana” i „You Are Holy”. Jego teledyski docierają do międzynarodowej publiczności na całym świecie. Jego album  z 2016 roku zatytułowany „Every Tribe” osiągnął najlepsze oceny w iTunes dla gatunku „world” i na Amazon w trzech kategoriach; muzyka międzynarodowa, uwielbienie i uwielbienie oraz chrześcijańska muzyka współczesna.

ARKA NOEGO

 

Zespół powstał w 1999r., gdy z oka­zji piel­grzymki Ojca Świę­tego Jana Pawła II na zamó­wie­nie TVP1 powstał tele­dysk do pio­senki „Tato”. Utwór stał się wiel­kim prze­bo­jem, a twórcy pro­gramu “Ziarno” zasu­ge­ro­wali nagra­nie kolejnych. Nastąpiło olbrzy­mie zain­te­re­so­wa­nie pio­sen­kami  i tele­dy­skami, które były emi­to­wane co tydzień w pro­gra­mie. Wkrótce powstała pierw­sza płyta „A GU GU”.

Pio­senki z płyty „A GU GU”, tak jak i z  następ­nych płyt, mówią w nie­zwy­kle pro­sty i przy­ja­zny spo­sób o rze­czach naj­waż­niej­szych dla czło­wieka, rodziny, dla „małych i dużych”.

Arkę Noego pro­wa­dzi Robert Frie­drich — gita­rzy­sta, kom­po­zy­tor i autor (KNŻ, 2Tm2,3, daw­niej Acid Drin­kers, Turbo, Luxtorpeda). W zespole gra ośmiu muzyków, którzy towarzyszą kilkunastoosobowej dziecięcej grupie wokalnej. Mło­dzi wyko­nawcy śpie­wają natu­ral­nie i spon­ta­nicz­nie — nie mają spe­cjal­nie szko­lo­nych i usta­wia­nych gło­sów, nie odby­wają regu­lar­nych prób.  Zespół jeź­dzi z kon­cer­tami po całej Pol­sce. Odbył także kilka zagra­nicz­nych tour­née’, w tym do USA. W stycz­niu 2001 wystą­pił w Auli Pawła VI na Waty­ka­nie przed Ojcem Świę­tym Janem Paw­łem II i tysią­cami wier­nych pod­czas wiel­kiego spo­tka­nia dzieci na zakoń­cze­nie Roku Jubi­le­uszo­wego, współ­or­ga­ni­zo­wa­nego przez boloń­ski Insty­tut Antoniano.

Popu­lar­ność pio­se­nek Arki Noego spo­wo­do­wała zain­te­re­so­wa­nie tą muzyką za gra­nicą Pol­ski, powstały więc obco­ję­zyczne wer­sje utwo­rów po nie­miecku, (płyta wydana przez BMG –SONY), hisz­pań­sku, w języku ukra­iń­skim i  szwedz­kim. Ist­nieje także prze­kład na język angiel­ski i przy­go­to­wy­wane jest tłu­ma­cze­nie na cze­ski. Ist­nieją też prze­kłady na język japoń­ski i języki afrykańskie.

LIDIA POSPIESZALSKA

 

Kompozytorka, wokalistka, absolwentka geografii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydziału Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej w katowickiej Akademii Muzycznej, gdzie poznała swojego męża Marcina Pospieszalskiego. Wraz z nim współuczestniczyła w tworzeniu wielu projektów muzycznych Rodziny Pospieszalskich. Ma dwóch synów, Nikodema i Mikołaja – również znakomitych muzyków.  W roku 2006 nagrała swoją solową płytę, która ukazała się rok później. Wcześniej  jej głos pojawił się na płytach chóru Deus Meus, kolęd Rodziny Pospieszalskich, zespołu Raz Dwa Trzy, Tie Break, Full Power Spirit, a także Angeliki Korszyńskiej – Górny, Janusza Radka , oraz Janusza „Yaniny” Iwańskiego. Występowała na wielu festiwalach i koncertach takich jak np. koncert „Muzyka Źródeł” w warszawskim Teatrze Wielkim, koncerty „Jednego Serca Jednego Ducha” w Rzeszowie, widowisko Victora Częstochowska, festiwal SONG OF SONGS czy koncertach z okazji Dnia Papieskiego.  Brała także udział w nagraniach płyty Mateusza Pospieszalskiego z muzyką teatralną pt.”Zimowa opowieść „. Wraz z zespołem New Life M prowadzi warsztaty muzyczne Dobry Duch – Dobra Muzyka. Ponadto współtworzy niedawno powstały zespół „Wieczór z kwartetem”, w którym uczestniczą Mate.O, Robert Cudzich i Kamil Cudzich. Lidka Pospieszalska pracuje również nad nowymi kompozycjami, które znajdą sie na kolejnej płycie a także komponuje dla innych artystów (Zakopower, Deus Meus, New Life M.).

MIECZYSŁAW SZCZEŚNIAK

 

Jeden z najlepszych polskich wokalistów. Już w wieku sześciu lat śpiewał w zespole Ikary, a jako nastolatek rozpoczął współpracę z wrocławskim zespołem „Funk Factory”, z którym w 1984 roku zarejestrował swe pierwsze nagrania dla Polskiego Radia w Szczecinie. Występował w przeglądach piosenki m.in. „Śpiewać każdy może” i w Ogólnopolskim Młodzieżowym Przeglądzie Piosenki we Wrocławiu. W 1985 roku pojawił się w konkursie Debiutów na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie otrzymał główną nagrodę im. Anny Jantar za piosenkę „Przyszli o zmroku” (muz. Krzesimir Dębski, sł. Jacek Cygan). W 1987 r. rozpoczął studia w Katowicach, na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, oraz wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Jazz Jamboree z zespołami Walk Away i Sławomir Kulpowicz Group. W 1989 roku zaśpiewał na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Sopot ’89, gdzie zdobył główną nagrodę Bursztynowego Słowika oraz Nagrodę Dziennikarzy. Brał udział w wielu festiwalach, m.in.: Festiwal Złoty Orfeusz w Bułgarii – I miejsce oraz nagroda Mister Elegantiarum, Festiwal Intertalent w Austrii – I miejsce i Grand Prix, Festiwal Cesme w Turcji – I miejsce, oraz FIDOF w Nashville w USA – Złota Płyta Miasta Muzyki. Wiele razy występował także na  festiwalu SONG OF SONGS – zarówno z zespołami New LIFe M., czy DEUS MEUS, jak i solo.

DEUS MEUS

 

Szczeciński zespół, którego początki sięgają 1994 roku. Wszystko zaczęło się w Ludźmierzu na warsztatach muzyków – chrześcijan. Grupa studentów ze Szczecina pod przywództwem dominikanina O. Andrzeja Bujnowskiego stworzyła jeden z pierwszych profesjonalnych zespołów grających muzykę chrześcijańską. Nikt nie spodziewał się, że owocem tego spotkania będzie nagranie płyty „Hej, Jezu!” (1995) oraz zawiązanie się zespołu, który istnieje i działa już 20 lat. W roku następnym DEUS MEUS wydał płytę z pieśniami wielkopostnymi „Słońce nagle zgasło”. Kolejne lata przyniosły nowe płyty: „Jezus zwyciężył” (1997) (z grupą Oweyo), „Mój Jezus” (1997), „Chwała Barankowi” (1998), „Jahwe” (2002), „Trasa” (2006) oraz „Otwórz się niebo” (2009) – płyta z pieśniami adwentowymi. W roku 2012 zespół wydał kolejną płytę „Wniebowianki”, gdzie próbuje połączyć współczesne brzmienia z polską muzyką ludową. Warto zaznaczyć, że szczególnie pierwsze płyty zespołu weszły do kanonu najbardziej kultowych polskich płyt muzyki chrześcijańskiej, a poszczególne piosenki znane są niemal w każdym polskim kościele. Zespół Deus Meus jest wymieniany jako jeden z twórców muzyki chrześcijańskiej w naszym kraju. Zespół w ciągu tych 20 lat zagrał blisko 600 koncertów na terenie całego kraju i uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach religijnych: Festiwalu Song of Songs w Toruniu, spotkaniu z Janem Pawłem II w Gliwicach (koncert dla kilkudziesięciu tysięcy osób), koncertach z okazji Dni Papieskich w Teatrze Wielkim i Teatrze Narodowym w Warszawie (transmisje w TVP), odsłonięciu Krzyża Papieskiego – Pl. Piłsudskiego w Warszawie (koncert dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi), uroczystości wprowadzenia relikwii Jana Pawła II w Krakowie, uroczystości beatyfikacji bł. Jerzego Popiełuszki (uroczysty koncert w Warszawie).

Początkowo DEUS MEUS tworzyli studenci, ludzie młodzi. Z biegiem lat nie tylko ludzie dojrzewali – wraz z nimi dojrzewał również zespół.  Dziś DEUS MEUS jest grupą ludzi różnych profesji, indywidualności, których jednoczy wspólna idea. Oprócz działalności koncertowej zespół prowadzi również działalność warsztatową.

ANDRZEJ NOWAK I ZŁE PSY

 

Złe Psy to to pełen niezwykłej energii zespół utworzony przez założyciela i gitarzystę grupy TSA – Andrzeja Nowaka, który znany jest także z nagrań m.in. z Tadeuszem NalepąMartyną Jakubowicz i wieloma innymi polskimi oraz zagranicznymi artystami. Początki zespołu Złe Psy sięgają 1999 roku. Debiutancki album zatytułowany „Forever” ukazał się w październiku 2002 roku. Wydawnictwo cieszyło się uznaniem publiczności. Wyprzedany został  cały nakład, a zespół otrzymał bardzo dobre recenzje w branżowej prasie. Na przełomie 2003 i 2004 roku zespół Złe Psy ograniczył działalność koncertową w związku ze zobowiązaniami Andrzeja Nowaka w jego macierzystym zespole TSA. Jesienią 2008 roku artysta wrócił do swojego autorskiego projektu. Pierwszy koncert w odnowionym składzie odbył się w Toruniu. Druga płyta „Polska – Urodziłem się w Polsce” między innymi z udziałem obecnego basisty „Scorpions” Pawła Mąciwody również zebrała znakomite recenzje i stała się dużym wydarzeniem na rynku muzycznym. Trzecia płyta zespołu pt. „Duma” ukazała się w czerwcu 2017 r. i została nagrana z potrzeby opowiadania o tym, co ważne, nie tylko dla jednostki, ale też dla wspólnoty. Obok takich utworów jak „Wiara i moc” „Dumny z pochodzenia”, „Dzieci miasta” znajdziemy tu na nowo odczytane „Rozkwitały pąki białych róż”. Złe Psy obecnie to: Andrzej Nowak (gitara, wokal), Jacek Kasprzyk (gitara, wokal), Wojtek Pilichowski (bas), Michał Bereźnicki (perkusja) i Krzysztof „Alladyn” Imołczyk (organy).

IKOS

 

Męski Zespół Muzyki Cerkiewnej IKOS uświetnił nabożeństwo ekumeniczne podczas ubiegłorocznego festiwalu SONG OF SONGS. W tym roku wystąpi jako wykonawca prezentując cerkiewna muzykę dawnych monasterów. Wielka wartością tego elementu programu naszego festiwalu jest piękno tej wielogłosowej muzyki i znakomite przygotowanie wokalne artystów. Zespół ma na swoim koncie wiele koncertów podczas których prezentuje także wprowadzenie teologiczne do poszczególnych utworów, co podnosi wartość takiego występu, dając słuchaczom możliwość zdobycia wiedzy na temat znaczenia wykonywanych pieśni.

MAŁE TGD

 

Małe TGD to dziecięcy zespół wykonujący muzykę pop. Chór TGD, działający od 35 lat, doczekał się nowego pokolenia wokalistów. Od czterech lat działa Szkółka TGD, a zespół jest jej reprezentacją. Skład tworzy 11-osobowa grupa dzieci. Repertuar stworzyli Kamila Pałasz (solistka TGD) oraz Piotr Nazaruk (dyrygent TGD, muzyk A. M. Jopek). W 2017 roku ukazał się album „Góry do Góry”. Materiał z tej płyty łamie schematy. Pokazuje, że dzieci mogą śpiewać o Bogu w sposób nowoczesny, wpisując się w najnowsze nurty muzyki pop. To muzyka, która faktycznie porusza „góry do góry”, jak mówi jeden z tekstów z tej płyty – aż chce się do niej zatańczyć. „Czasami nasze problemy wyglądają jak wielkie góry. Ale jeżeli wiara góry przenosi… no to góry do góry” – mówi Piotr Nazaruk, który wraz z Kamilą Pałasz odpowiada za słowa i muzykę. Dzieci ze Szkółki wystąpiły gościnnie podczas koncertów TGD (Festiwal Nadziei – Pepsi Arena, Spodek – Katowice, Torwar -Warszawa), w programie telewizyjnym stacji Polsat („Surprise, Surprise”). Szkółka TGD nagrała także dwa videoclipy: „nadejdzie dzień” i „Idę sobie” oraz brała udział w teledysku TGD „Pierwsza gwiazda”. 

ARMIA

Zespół ARMIA powstał na przełomie 1984 i 1985 roku z inicjatywy Tomasza Budzyńskiego (ex-Siekiera), gitarzysty Roberta Brylewskiego (Kryzys, Brygada Kryzys, Izrael) oraz związanego ze środowiskiem teatru Jerzego Grotowskiego filozofa Sławomira Gołaszewskiego. Skład zespołu zmieniał się wielokrotnie a stałym członkiem tej formacji jest od początku jej lider – Tomasz Budzyński. W ciągu lat Armia stała się jedną z najbardziej oryginalnych formacji polskiego niezależnego rocka. Bazując na punku i hardcore, stopniowo wykorzystywała elementy muzyki klasycznej, hard rocka, heavy metalu czy rocka progresywnego. Monumentalna muzyka ilustruje poetyckie, uduchowione teksty Tomka Budzyńskiego. Charakterystycznym wyznacznikiem ich brzmienia jest sekcja dęta, a szczególnie waltornia. Czasem można usłyszec  także skrzypce, saksofon, flet lub wiolonczelę.

MATE.O / TU

 

Debiutował na scenie muzycznej w 1997 roku. Od tamtej pory nagrał sześć autorskich albumów : „Totalne Uwielbienie” (1997), „Jesteś dobry dla mnie” (2002), „Zapominam siebie” (2006), Mate.O Akustyczny i Przyjaciele „Usiądź przy mnie” DC&DVD (2012), Mate.O & GŁYK P.I.K Trio „Kolędy Narodów”(2014), „Pieśni Naszych Ojców” (2016). Jest również znany z wieloletniej współpracy jako wokalista i autor piosenek z zespołami : TGD oraz New life’m, z którymi nagrał w sumie 6 albumów. Współpracował z wybitnymi artystami jak: Natalia Niemen, Marcin Pospieszalski, Joachim Mencel, Paweł Bzim Zarecki, Piotr Wojtasik, Mieczysław Szcześniak. Muzyki Mate.O, nie sposób przypisać do jednego nurtu muzycznego, słychać w niej bowiem elementy, rocka, folku, indie, jazzu, rhytm&bluesa. Jego twórczość to przede wszystkim piękne piosenki, z niebanalną harmonią i tekstami, które znalazły swoich wielu odbiorców i wiernych fanów.

NEW LIFE’M

Historia zespołu NEW LIFE’M sięga 1992 roku. Zespół od początku tworzą Joachim Mencel, Piotr Jankowski i Marcin Pospieszalski. Po roku dochodzi do nich Robert Cudzich i do dziś główny trzon zespołu pozostaje niezmienny. Pierwszym wokalistą zespołu zostaje Mieczysław Szcześniak. Pod koniec lat 90-tych w zespole zaczyna śpiewać Natalia Niemen, a w latach 2005-2012 główną wokalistką jest Basia Włodarska. Obecnie wokalistką zespołu jest Agnieszka Musiał. Od pierwszego większego koncertu na festiwalu w Opolu (1992 r.), główną aktywnością New Life’m są koncerty. Artyści zagrali ich setki w wielkich salach teatralnych, w filharmoniach, na małych i dużych festiwalach, w klubach czy kościołach. New Life’m koncertuje nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, Czechach, na Ukrainie, Słowacji, Kanadzie, Anglii, Belgii czy USA. Na styku muzyki na żywo i gorąco reagującej publiczności tworzy się rozpoznawalny styl zespołu. Kompozycje New Life’m zdobywały czołowe miejsca na różnych listach przebojów, wiele z nich to szeroko znane utwory (Twoja miłość, Każdy wschód słońca, Z całej duszy, Oddaję Ci życie swe, czy I got no Money). W dyskografii zespołu znajdują się następujące płyty: „Stoisz u naszych drzwi” (1992), „Na żywo” (1996), „Twoja miłość” (1997), której tytułowy utwór był prezentowany w pierwszej dziesiątce najlepszych piosenek plebiscytu TVP1 i PR1 „Muzyczna Jedynka”. Kolejnym studyjnym albumem jest płyta „Dla ciebie i dla mnie” wydana w 2002 r. Podczas specjalnego koncertu dla TVP Poznań w kwietniu 2006 roku zespół zarejestrował na żywo płytę „Z ciemności do światła” z kompozycjami zaaranżowanymi na chór i orkiestrę symfoniczną.
Twórczość New Life’m jest wypadkową dojrzałych kreacji artystycznych, jakie tworzą poszczególni muzycy. Joachim Mencel i Piotr Jankowski to wysokiej klasy instrumentaliści, dzięki którym w kompozycjach zespołu słychać elementy ze świata jazzu. To właśnie kompozycje pianisty Joachima Mencla, z tekstami jego żony Beaty, takie jak: „Twoja miłość”, „Z całej duszy”, czy „Zakochałam się na 100%” stały się przebojami, poprzez które zespół jest rozpoznawalny. Marcin Pospieszalski, multiinstrumentalista i kompozytor, autor muzyki filmowej, laureat wielu prestiżowych nagród, nadaje swoimi aranżacjami muzyce New Life’m niepowtarzalne brzmienie.

niemaGotu

Przebojem weszli do serc słuchaczy. A na koncertach porywają publiczność. Śpiewają o Tym, którego nie ma już w grobie – uwielbiają Chrystusa z mocą! O niemaGOtu – zespole Jakuba Blycharza, kompozytora Hymnu ŚDM 2016 jest już głośno. Na początku było sześciu muzyków zgromadzonych w imię zmartwychwstałego Jezusa, by poprzez otrzymane talenty, stosownie do obranej nazwy, zwiastować, że nie ma Go w grobie, bo powstał – jak zapowiedział. Obecnie skład mocno się rozrósł. Koncerty przyciągają coraz więcej osób, które zostają porwane do radosnego uwielbienia. Na debiutanckim krążku zespołu znajduje się jedenaście utworów autorstwa Kuby Blycharza, w tym „Nie mądrość świata tego (Marana tha)”, „Nie ma Go tu, wstał (Alleluja)]” czy wreszcie oficjalny Hymn Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 „Błogosławieni miłosierni”. Prócz wymienionych wyżej, płyta zawiera piosenki dotychczas niepublikowane, jak również finalne aranżacje zamieszczonych wcześniej w sieci nagrań „Amen”, „Godzien” i „Nie umrę”.

 

Switch to our mobile site